Právní statut nadačního fondu

Vydáno dle zák. č. 27/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (úplné znění ke dni 15. 3. 2010)

Preambule

Nadační fond byl před změnou právní formy založen dne 4. 11. 1999 jako nadace ECCE HOMO - Rozum a Cit, která byla registrována Obvodním úřadem Prahy 3 dne 6. 11. 1996 pod č. j. OPO/2074/96 č. 108. Na základě rozhodnutí správní rady byl změněn statut a změněna právní forma dle § 35 odst. 1 zákona o nadacích a nadačních fondech a Nadační fond byl zapsán dne 24. listopadu 1998 do nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 48.


I. Úvodní ustanovení

Název:
Nadační fond Rozum a Cit

Sídlo:    
Jablonského 639/4, 580 01 Praha 7

IČ:    
659 91 575

 
II. Zřizovatelé

Mgr. Jaroslava Máliková
r. č.: 636015/0071
trvalý pobyt: Říčany, Pacov, U Nás 126, PSČ 251 01

Mgr. Juraj Málik
r. č.: 610831/7470
trvalý pobyt: Stavbařů 290, Praha 4


III. Majetkové vklady

3.1  Zřizovatelé vkládají do Nadačního fondu každý 500,- Kč, které byly složeny na číslo účtu 111075224/5100 dne 19. 10. 1998.


IV. Účel a cíl nadačního fondu

4.1  Nadační fond se zřizuje s cílem pomoci člověku v nouzi, zejména opuštěným, ohroženým dětem, případně jiným potřebným dětem, resp. matkám s dětmi, pěstounským rodinám, a na podporu projektů humanitárního, sociálního, kulturního a jiného společensky prospěšného zaměření.


V. Právní poměry Nadačního fondu a územní působnost

5.1  Nadační fond je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí tímto statutem. Vztahy neupravené statutem se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
5.2  Nadační fond vyvíjí svou činnost na území ČR. Pokud je to nutné k plnění jeho účelu a poslání, může Nadační fond realizovat své záměry i mimo území ČR.
5.3  Majetkové vklady spravuje do vzniku Nadačního fondu jeden ze zřizovatelů, který je k tomu písemně zmocněn.


VI. Zdroje Nadačního fondu

6.1  Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti Nadační fond získává zejména z:
a)    nadačních darů od fyzických a právnických osob,
b)    výtěžků veřejných sbírek a
c)    úroků z finančních prostředků u peněžních ústavů.


VII. Používání prostředků Nadačního fondu

7.1  Prostředků Nadační fond používá pouze k realizaci účelu, za kterým byl zřízen, a to zejména:
a)    poskytováním nadačních příspěvků fyzickým a právnickým osobám k plnění účelu Nadačního fondu,
b)    na úhradu nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu s tím, že tyto celkové roční náklady Nadačního fondu nesmí převýšit 50 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.


VIII. Orgány Nadačního fondu

8.1  Orgány Nadačního fondu jsou:
a)    správní rada
b)    revizor


IX. Správní rada

9.1  Statutárním orgánem Nadačního fondu je správní rada.
9.2  Správní rada má tři členy.
9.3  Funkční období je 10 let.
9.4  Nové členy správní rady volí správní rada na návrh zřizovatele.
9.5  Správní rada se schází minimálně dvakrát ročně.
9.6  Členové 1. správní rady:

Mgr. Jaroslava Máliková
r. č.: 636015/0071
trvalý pobyt: Říčany, Pacov, U Nás 126, PSČ 251 01

Mgr. Juraj Málik
r. č.: 610831/7470
trvalý pobyt: Stavbařů 290, Praha 4

9.7  Správní rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech členů správní rady. Do její výlučné působnosti patří rozhodování o:
a)    vydání statutu a jeho změnách,
b)    schválení rozpočtu a jeho změnách,
c)    schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy,
d)    o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením,
e)    volbě členů správní rady a revizora a odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce,
f)    volbě předsedy správní rady ze členů správní rady a jeho odvolání,
g)    stanovení výše odměny za výkon funkce člena správní rady nebo revizora,
h)    stanovení lhůty pro zpracování výroční zprávy.
9.8  Správní rada rozhoduje dále zejména o:
a)    přidělení nadačních příspěvků,
b)    zřízení poradních orgánů Nadačního fondu.
9.9  Předseda správní rady Nadačního fondu:
a)    Předsedu správní rady Nadačního fondu volí a odvolává správní rada.
b)    Předseda správní rady je oprávněn rozhodovat o všech otázkách a přijímat všechna opatření, která souvisejí se zajišťováním chodu Nadačního fondu.
9.10  Podepisování za Nadační fond se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu Nadačního fondu připojí předseda svůj podpis.


X. Revizor

10.1  Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu, vykonává působnost dozorčí rady a je volen správní radou Nadačního fondu.
10.2  Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o něj požádá.
10.3  1. revizor Nadačního fondu:

Ing. Jana Plachá

r. č. 805601/5187
trvalý pobyt: Hradešín 179, Český Brod, 282 01.

XI. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

11.1  Nadační fond poskytuje příspěvky fyzickým a právnickým osobám v nouzi, zejména opuštěným, ohroženým dětem, případně jiným potřebným dětem, resp. matkám s dětmi, pěstounským rodinám, a na podporu projektů humanitárního, sociálního, kulturního a jiného společensky prospěšného zaměření.
11.2  Příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti Nadačnímu fondu nebo podle vlastního rozhodnutí správní rady o nutnosti poskytnout nadační příspěvek.
11.3  Příspěvky jsou poskytovány na základě darovací smlouvy:
a)    bezhotovostním převodem,
b)    v hotovosti,
c)    jiným způsobem dle rozhodnutí správní rady (tj. i jinak než na základě darovací smlouvy).
11.4  Nadační příspěvek poskytnutý Nadačním fondem je destinatář povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadačním fondem, jinak je povinen tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadačním fondem.


XII. Čestný výbor

12.1  Čestný výbor Nadačního fondu tvoří význačné osobnosti kulturního, společenského a politického života, které se významnou měrou podílejí na rozvoji Nadačního fondu.
12.2  Členy jmenuje správní rada.
12.3  Členové mají právo zúčastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o něj požádají.


XIII. Výroční zpráva

13.1  Nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, tj. uplynulého kalendářního roku (do 30. 6.), a to formou samostatného tištěného materiálu.
13.2  Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem.
13.3  Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace nebo nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti. Obsah výroční zprávy upravuje zákon o nadacích a nadačních fondech.


XIV. Zrušení, zánik a likvidace Nadačního fondu

14.1  Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou.
14.2  Nadační fond se zrušuje:
a)    dosažením účelu, pro který byl zřízen, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadačního fondu,
b)    rozhodnutím soudu o zrušení nadačního fondu,
c)    sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem (přechází-li jeho majetek vnitrostátní fúzí na jinou nadaci nebo nadační fond),
d)    rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
14.3  Zrušení a likvidace se řídí ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.
14.4  Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku.


XV. Ustanovení přechodná a závěrečná

Správní rada Nadačního fondu schválila toto úplné znění včetně všech jeho změn dne 15. 3. 2010.