GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR – Nadační fond Rozum a Cit

Vážení a milí dárci, dobrovolníci, spolupracovníci a kolegové, příznivci a přátelé, náhradní rodiče a prarodiče, dovolujeme si Vás informovat o tom, jak v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation neboli zkráceně „GDPR“), účinným ode dne 25. 5. 2018, nakládáme s Vašimi osobními údaji.

 

Správce osobních údajů

Nadační fond Rozum a Cit

IČ: 659 91 575

Sídlo organizace:
Jablonského 639/4, Praha 7, 170 00

Korespondenční adresa:
Nad Bahnivkou 140, Říčany, 251 01

Tel.: +420 724 685 154

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále jen „Nadační fond“ nebo také „Správce“)

 

Z právního hlediska je Nadační fond ve vztahu správce osobních údajů fyzických osob vůči svým dárcům, dobrovolníkům, partnerům, příznivcům, sponzorům, zaměstnancům, spolupracovníkům, kolegům a přátelům náhradním rodičům a prarodičům a přiměřeně i vůči jejich zástupcům či kontaktním osobám a návštěvníkům internetových stránek provozovaných Nadačním fondem www.rozumacit.org.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Nadační fond podporuje náhradní rodiny finančně, materiálně, pořádá pro rodiny akce a šíří myšlenku náhradní rodinné péče. V souvislosti s popsanou činností Nadační fond shromažďuje data o žadatelích o příspěvek či dar, fyzických osobách, kterým byl poskytnut dar, zástupcích výše uvedených osob, osobám v pracovněprávním vztahu, osobách na základě jiného právního vztahu (osoby spolupracující nebo osoby zástupců), dobrovolnících, obchodních partnerech, přispěvovatelích a jejich zástupcích. Mezi osobní údaje, které Nadační fond zpracovává patří zejména:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, IČ, DIČ

 • Adresy – adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa

 • Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo

 • Platební údaje – číslo bankovního účtu

Zdroje osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme:

 • převážně z různých typů smluv (např. smlouva o daru, smlouvy o poskytování služeb apod.), jichž jste stranou nebo jste byli označeni jako kontaktní osoba,

 • z žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku nebo uzavření smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku,

 • od vašich zaměstnavatelů,

 • z přihlášení se k odběru novinek,

 • z veřejných registrů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík),

 • z veřejné sítě Internet.

Účely zpracování osobních údajů
Údaje, které jsme od Vás získali používáme zejména pro účely:

 • evidenci dárců a jejich darů, nebo evidenci v případech, kdy nám někdo dar přislíbí, obdarovaných, dobrovolníků, spolupracovníků a kolegů a výstupů ze spolupráce s nimi,

 • plnění závazků vůči dárcům, partnerům a jiným sponzorům, spolupráce a výstupů této podpory,

 • plnění jiných závazků než těch uvedených v předchozím bodě,

 • evidenci příznivců a přátel a jejich podpory,

 • evidenci odběratelů a dodavatelů služeb a zboží,

 • informování o událostech pořádaných Nadačním fondem a pro výrobu informačních tiskovin o činnosti Nadačního fondu.

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobní údaje je:

 • nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se o osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Nadačním fondem a s nimiž Nadační fond uzavírá různé typy smluv;

 • nezbytnost pro splnění právních povinností stanovených jinými právními předpisy (např. zákonem o účetnictví, zákonem o DPH), které subjektům nařizují archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob;

 • oprávněné(ý) zájmy (zájem) Nadačního fondu, pro potřeby jeho činnosti a výhradně k jejímu účelu a k zasílání aktuálních informací souvisejících s činností/aktivitami Nadačního fondu; případně výslovný souhlas subjektu údajů.

S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám rovněž pomáhají pro naši práci i komunikaci. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně. Nadační fond není Zpracovatelem žádných osobních údajů fyzických osob pro třetí strany, vyjma situací stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze důvěryhodným osobám, které Nadačnímu fondu poskytují zejména IT a programátorské služby účetní, daňové a právní služby, pojišťovací služby. Mimo výše uvedené mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny také soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům a dále.  Nadační fond s Vašimi osobními údaji nijak neobchoduje a nepřenechává je třetím osobám.

 

Doba zpracování osobních údajů

Pokud není doba uchování osobních údajů stanovena právními předpisy (např. právní předpisy upravující účetnictví, daňová legislativa apod.), Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let od posledního kontaktu s Vámi.

 

Práva subjektu údajů
GDPR přiznává subjektu údajů následující práva, mezi která patří:

 • právo na přístup k osobním údajům (jako subjekt údajů můžete požádat o informaci o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme),

 • právo vyžádat si kopii zpracovávaných osobních údajů a tyto údaje aktualizovat, opravit nebo doplnit osobní údaje,

 • právo na přenositelnost osobních údajů,

 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů,

 • právo požadovat ukončení zpracování osobních údajů a/nebo jejich likvidaci,

 • právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, pak máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit na e-mailem na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu sídla Správce (Nadačního fondu), která je Nad Bahnivkou 140, Říčany, 251 01. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit, ať již e-mailem na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na tel. č.: +420 724 685 154.

 

Nadační fond Rozum a Cit